Woordje van de Voorzitter

Woordje van de Voorzitter

                           Bovenste beste leden van de V.V.A.-Afdeling Antwerpen,

Het huidige academiejaar 2023-2024 is in zijn derde en laatste fase getreden. Hoog tijd dus om het desbetreffende programma voor de maanden mei en juni 2024 toe te zenden.

Maar alvorens daartoe over te gaan, veroorloof ik mij uw aandacht te vestigen op twee aangelegenheden die de voortzetting van het bestaan zelf van onze V.V.A.- Afdeling Antwerpen raken.

De eerste aangelegenheid betreft de deelname aan onze activiteiten door uw loutere aanwezigheid. Wij hebben reeds ons aantal activiteiten gehalveerd, juist om die aanwezigheid te faciliteren ZONDER U te overladen! De enige activiteit in de maand mei 2024  én de TAPTOE in juni 2024 zijn overigens uitzonderlijk interessant en vergen alleen reeds om die reden uw aanwezigheid, waarop ik dan ook ten zeerste aandring

De tweede aangelegenheid behelst de samenstelling van ons Algemeen Bestuur. Wij hebben dringend nieuwe leden nodig die er in zetelen. Een algemeen bestuurslid wordt enkel gevraagd één activiteit ( een lezing of een bezoek ) per academiejaar voor te stellen op een bestuursvergadering ( er zijn overigens slechts drie dergelijke vergaderingen per academiejaar )  én  - eens aanvaard door het Algemeen Bestuur - deze activiteit verder te begeleiden ( d.i. contact houden met de spreker of de organisator en hem begeleiden tot en met de dag van die activiteit ). U kan steeds uw gebeurlijke kandidatuur bij mij of een ander algemeen bestuurslid indienen.

Maar er is meer. Wij hebben dringend nieuwe of bestaande algemene bestuursleden nodig die zich engageren voor verdere daadwerkelijke bestuurstaken. Één van onze zes meest actieve algemene kernbestuurders , met name  onze voormalige Voorzitter én huidige Programma-Coördinator Julien BULCKE, is helaas vorige zondag overleden, en een andere algemene kernbestuurder, onze Secretaris Raf VERSCHUEREN, is reeds geruime tijd de leeftijd van tachtig jaar gepasseerd en houdt er volgend jaar mee op.  Hij én de vier andere algemene kernbestuurders, ook onze dagelijkse bestuurders genoemd, zullen met veel genoegen hun kennis, ervaring en hulpmiddelen delen met én ter beschikking stellen van de kandidaten, die - ik kan het U uit ervaring verzekeren - op hun beurt blij verrast zullen zijn over de vlotheid én het beperkte tijdsbeslag (gemiddeld hooguit enkele uren per maand) waarmee zij hun algemene bestuurstaken kunnen realiseren, onder meer dank zij de medewerking van de Voorzitter, de Penningmeester, de Logistieke Medewerker en de WEBSITE-Coördinator, zijnde allemaal algemene bestuurders die deze andere bestuurstaken op zich namen. 

Zo er zich geen opvolgers voor de betreurde Julien BULCKE en de omwille van leeftijdsredenen ontslagnemende Raf VERSCHUEREN melden, komt het voortbestaan zelf van onze V.V.A.-Afdeling Antwerpen in het gedrang bij ontstentenis van voldoende medewerkers ! De overige voornoemde dagelijkse bestuursleden kunnen niet alles alleen bolwerken!

Uw dienstwillige voorzitter,                    

Marc Van der Straten
VVA-Antwerpen

                

 
 

top